Dolna część playlisty jest miejscem na klipy audio i ich automatykę. Ścieżki audio umieszczane w tym samym oknie, co cały utwór dają nam możliwość łatwego wizualnego ich edytowania, automatyzacji (zamieszczaniej na kolejnych szynach) - popatrz na obrazek. Istnieje możliwość cięcia klipów na plasterki i rozmieszczania ich niezależnie wedle naszego uznania.

Każdy nowy klip audio w dolnej części playlisty powoduje w rzeczywistości uruchomienie generatora "Audio Clip" albo Automation Clip. Kanały "Audio Clip" to pewnego rodzaju specjalna odmiana kanałowego samplera, natomiast "Automation Clip" - są poświęcone wewnętrznym kontrolerom.

Common Operations on Clips - Działania na klipach


Basic Operations - podstawowe operacje.

W celu umieszczenia klipu wystarczy przeciągnąć go za pomocą lewego przycisku myszy np. z przeglądarki (browser) na obszar (9) w playliście.

W celu usunięcia klipu można posłużyć się prawym klawiszem myszy lub też - będąc w trybie wymazywania użyć lewego klawisza myszy.

W celu otwarcia okna kanałowego klipu należy z menu klipu wybrać Channel settings.

Wybór opcji Preview pozwala na odsłuchanie klipu audio (w celu zatrzymania odsłuchiwania należy po prostu wcisnąć stop panelu transportu) na .

Fast Creation of Automation Clips - czyli szybkie tworzenie automatyki klipu

W celu dokonania automatyzacji jakiegoś parametru na klipie audio np. głośności najlepiej na danej gałce kliknąć kontekstowym myszy i z menu wybrać "Create Automation Clip". W ten sposób automatycznie zostanie utworzymy klip automatyki zliknowany do odpowiedniego kontrolera a jednocześnie przypisany do klipu audio. Jeśli klikniejsz na inny klip po wykonaniu powyższej operacji automatycznie stworzysz klip automatyki dla danej ścieżki audio.

W FL Studio masz także do dyspozycji możliwość automatyzacji głośności i panoramy z poziomu menu danego klipu. W tym celu należy rozwinąć menu i z listy wybrać Automate > Panning albo Automate > Volume. W ten sposób tworzymy klip z automatyką, który natychmiast przypisany zostaje do danego klipu audio umieszczonego bezpośrednio nad nim.

Make Unique

Domyślnie umieszczone klipy czy to audio czy automatyki współdzielą ten sam kanał. Oznacza to tyle, że przypisane są do tej samej sekcji LFO/obwiedni i sample selected.
Być może czasami zajdzie potrzeba edytowania tylko dla określonego klipu np. parametru LFO. Aby tego dokonać należy z menu wybrać "Make unique" - patrz screen wyżej. Ustawienia kanału zostaną skopiowane i w tym skopiowanym okienku ustawień kanałowych będziesz mógł dokonać niezależnej regulacji np. wspomnianego LFO dla danego klipu audio.

Focus and editing options - opcje związane z edycją

W obszarze (7) (rysunek obok) znajdują się dwa przyciski pozwalające na edycję klipów umieszczonych w playliście i umożliwiające poruszanie się pomiędzy klipem audio a klipem reprezentującym jego automatykę. Jeżeli oba klipy; audio i automatyki są nałożone na siebie, to w celu wyszczególnienia konkretnego z nich - do edycji - np. klipu automatyki należy użyć przycisku znajdującego się po prawej stronie.

Wybór lewego przycisku to przełączenie się na widok klipu audio.

Aby można było umieścić jednocześnie klip audio i automatykę stworzoną dla tegoż że klipu w odpowiednim miejscu, należy je zaznaczyć za pomocą crtl + lewy przycisk myszy a następnie przesunąć w odpowiednie miejsce.

Opcje opisane poniżej uzależnione są od tego, który klip; audio czy automatyki jest wyszczególniony.

  • Audio focus: Zero-Cross - uaktywniając tę opcję zapobiegamy pojawieniu się tzw. "kliknięć" , które mogą wystąpić podczas podziału klipu audio na początku każdego z plasterków.
  • Automation focus: Step - patrz anglojęzyczny manual
  • Automation focus: Slide - opcja domyślnie jest nieaktywna, jeśli ją uaktywnimy - odległości pomiędzy punktami kontrolnymi będą względnie jednakowe.

Splitting and Regions - dzielenie i regiony

Potężne narzędzie pozwalające na podzielenie na kawałeczki zarówno klipu automatyki jak i klipu audio oraz rozmieszczeniu tych kawałeczków wedle naszego uznania.
Poniżej znajdziesz opis różnych metod, z których możesz korzystać w celu dzielenia klipu na mniejsze kawałki:

Używając narzędzia do cięcia - w tym celu wybierz narzędzie () a następnie trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy przeciągnij linię - a następnie zwolnij lewy przycisk myszy. W zależności od tego, jaki obszar obejmie ta linia oraz jakie będzie jej nachylenie nastąpi pocięcie klipu.

Split on each beat / bar - dzielenie klipu na różne kawałki określone poprzez beat czy bar (kostka w playliście). W tym celu należy z menu klipu wybrać polecenie chop a z podmenu odpowiednio split in bars albo beats. Wybór Beat (Random) powoduje podzielenie klipu audio względem beatu, ale ułożeniu podzielonych kawałków w przypadkowy sposób.

  1. Autodetect - W FL Studio możesz podzielić klip audio wykorzystując do tego celu zaimplementowany silnik zintegrowanego BeatSlicera. W tym celu należy rozwinąć menu klipu audio i z podmenu chop opcję autodetect.
  2. Cue points - dokładny podział wykorzystując obecne w klipie zewnętrzne punkty podziału. FL Studio umożliwia odczytywanie punktów podziału osadzonych w klipach audio. Punkty cue możemy wstawiać do klipów sami wykorzystując do tego celu odpowiednie narzędzia - edytory audio np. Adobe Audition® czy Sound Forge®. Dzięki punktom Cue z bardzo dużą dokładnością jesteśmy w stanie określić punkty podziału próbki. Istnieją także narzędzia, które pozwalają na automatyczne zdefiniowanie takich punktów w oparciu o analizę próbki (BeatSlicer).
Aby podzielić próbkę na tzw. regiony należy z podmenu "chop" wybrać opcję regions. W przypadku, kiedy próbka nie posiada tzw. własnych regionów - opcja ta będzie nieaktywna. Istnieje także możliwość wyświetlenia określonych regionów zawartych w próbce. Aby to uczynić należy z podmenu "Select region" wybrać opcję region name albo opcję Full Smaple - która dostępna jest dla próbek nie posiadających zdefiniowanych regionów.

 Automation Clips: Envelopes & LFO Unit - sekcja obwiednii i LFO

Każdy nowo utworzony klip automatyki posiada krzywą o maksymalnej wartości. Aby mieć możliwość edycji LFO należy otworzyć okno channell settings dla danego klipu i wybrać opcję "enable LFO". Krzywe LFO można całkowicie spersonalizować - jednym słowem mamy nieograniczone możliwości w rysowaniu jej przebiegu.

 Curve Editing - edycja krzywej


Add a new Control Point - nowy punkt kontrolny dodajemy za pomocą prawego przycisku myszy umieszczając wcześniej kursor myszy nad krzywą. Ten musi przyjąć postać :


 
Zmiana położenia punktu kontrolnego - punkty kontroli możemy tworzyć za pomocą lewego przycisku myszy. Aby uniemożliwić zmianę położenia krzywej w pionie należy podczas tworzenia punktu kontrolnego przytrzymać klawisz CTRL, zablokowanie krzywej w poziomie wiąże się z z przytrzymaniem klawisza SHIFT.

Kasowanie punktu kontrolnego - za pomocą prawego klawisza myszy usuwamy punkt kontrolny umieszczony na krzywej z menu wybierając delete. Tę samą operację możemy wykonać przytrzymując klawisz ALT na klawiaturze i klikając na punkt kontrolny lewym przyciskiem myszy.
Change Segment Type - w fl studio mamy możliwość wyboru pomiędzy trzema typami krzywych. W celu określenia danego typu dla danego punktu należy kliknąć kontekstowym myszy na dany punkt i z menu wybrać interesujący nas typ krzywej (patrz obrazek powyżej);
  • Single Curve - pojedyncza krzywa - domyślny tryb dla wszystkich punktów
  • Double Curve - podwójna krzywa
  • Hold