Pasek menu ulokowany jest w panelu głównym. Z jego poziomu mamy dostęp do wielu przydatnych opcji. Jednak nie zawsze będziemy musieli się do niego odwoływać - wiąże się z tym znajomość skrótów.

File Menu

 • New - otwiera nowy projekt.
 • Open ( Ctrl+O ) - otwiera projekt już istniejący.
 • Templates - zawiera podmenu z gotowymi ustawieniami kanałów.
 • Save ( Ctrl+S ) - zapisuje obecny projekt poprzez nadpisanie już istniejącego. Jeżeli projekt zapisywany jest poraz pierwszy należy podać jego nazwę (wtedy opcja zapisu działa tak jak "save as..").
 • Save As ( Shift+Ctrl+S ) - pozwala na zapisanie projektu pod dowolną nazwą.
 • Save New Version - zapisuje nową wersję pliku pod nową nazwą. Np. jeśli pierwotnie nazwa projektu była Pietia - aldair to po użyciu komendy plik zostanie zapisany w postaci Pietia - aldair_1.
 • Import - pozwala na otwieranie plików np. midi itd.
 • Export - pozwala na zapisanie projektu w różnych dostępnych formatach (*.wav, *.mp3 )
 • Export / Project Data - pozwala na zapisanie kopii wszystkich sampli, presetów SimSyntha/DrumSyntha oraz wszystkich danych w postaci pliku projektu w dowolnym wybranym folderze.
 • Export / Project Bones - pozwala na eksportowanie wszystkich ustawień poszczególnych efektów/genetatorów do postaci pliku *.fst, oraz automatyzacji i partytuary do pliku o rozszerzeniu *.fsc. Jest to użyteczna opcja wtedy, kiedy mamy zamiar wykorzystać np. konkterne ustawienia instrumentów/efektów w innym projekcie.
 • Exit - zamyka program Fl Studio.
 • History List ( Alt+ 1-8 ) - zawiera listę 8 ostatnio otwieranych plików.

Edit Menu

 • Undo/Redo ( Ctrl+Alt+Z/Ctrl+Z) - pozwala na cofnięcie ostatniej operacji lub jej ponowienie. Niestety możliwe jest tylko jedno undo, chyba że skorzystamy z folderu history, który zawiera listę ostatnich naszych poczynań.
 • Cut ( Ctrl+X ) - wycina wszystkie nuty z zaznaczonych kanałów w step sequencerze do schowka. Automatyzacja nie będzie kopiowana razem z nutami.
 • Copy ( Ctrl+C )- kopiuje wszystkie nuty z zaznaczonych kanałów w step sequencerze do schowka. Automatyzacja nie będzie kopiowana razem z nutami.
 • Paste ( Ctrl+V ) - wkleja wszystkie nuty do step sequencera począwszy od kanałów znajdujących się najwyżej.
 • Select All - zaznacza wszystkie kanały w step sequencerze.
 • Shift Left ( Shift+Left ) - przesuwa nuty w zaznaczonym kanale w step sequencerze o jeden dots w lewo.
 • Shift Right ( Shift+Right ) - przesuwa nuty w zaznaczonym kanale w step sequencerze o jeden dots w prawo.
 • Randomize ( Alt+R / Alt+H ) - otwiera okno randomizera.
 • Send to Piano Roll - przenosi nuty ze step sequencera do piano roll.

Channels Menu

 • Add One - zawiera listę ulubionych pluginów. Z pozycji tego menu możey dodać do step sequencera dany plugin. Jeśli klikniemy na "More..." rozwinie nam się lista wszystkich pluginów. Zaznaczając obok nazwy pluginu fiterkę F powodujemy dodanie pluginu do listy ulubionych . Więcej na temat dodawania nowych wtyczek znajdziesz w dziale Fl tutorials.
 • Clone Selected - kopiuje zaznaczony kanał i wstawia go jednocześnie zaraz poniżej tego kopiowanego. Skopiowany kanał zachowuje wszystkie właności kanału, który był kopiowany za wyjątkiem automatyki (automatyka nie jest kopiowana).
 • Delete Selected - kasuje wszystkie zaznaczone kanały w step sequencerze.
 • Move Selected Up ( Alt+Up ) - przesuwa wszystkie zaznaczone kanały o jeden krok w górę w Step Sequencerze.
 • Move Selected Down ( Alt+Down ) - przesuwa wszystkie zaznaczone kanały o jeden krok w dół w Step Sequencerze.
 • Group Selected ( Alt+Z ) - dodaje zaznaczone kanały do grupy - jeśli takowa nie istnieje, pojawia się okienko, w którym wpisujemy nazwę grupy a ta zostaje stworzona.
 • Zip Selected ( Alt+Z ) - pakuje zaznaczone kanały. W celu ich rozpakowania należy na spakowanym kanale kliknąć prawym przyciskiem myszy.
  Unzip All ( Alt+U) - rozpakowywuje wszystkie kanały w step sequencerze.

View Menu

 

 • Playlist ( F5 ) - otwiera/zamyka okno playlisty
 • Step Sequencer ( F6 ) - otwiera/zamyka okno step sequencera
 • Piano Roll ( F7 ) - otwiera/zamyka okno pianoroll.
 • Browser ( F8 ) - otwiera/zamyka okno przeglądarki.
 • Effects ( F9 ) - otwiera/zamyka okno miksera
 • Channel Settings - otwiera/zamyka okno ustawień kanałowych.
 • Arrange Windows ( Shift+Ctrl+H ) - opcja pozwalająca na ułożenie okien w Fl Studio, szczególnie przydatna dla użytkowników Windowsa Xp trzymających pasek szybkiego uruchamiania na wierzchu.
 • Close All Windows - zamyka wszystkie okna w FL Studio.
 • Undo History - rozwija katalog historii w przeglądarce.
 • Automation - rozwija drzewo katalogów: curent project > automation w przeglądarce
 • Generators in Use - rozwija drzewo katalogów: curent project > generators w przeglądarce
 • Effects in Use - rozwija katalog wykorzystanych w projekcie efektów w przeglądarce.
 • Undo History - rozwija katalogi historii ostatnich operacji.
 • Remote Control - rozwija drzewo katalogów: curent project > remote control w przeglądarce
 • Background Wallpaper - zawiera polecenia, za pomocą których możemy sobie wybrać dowolną obrazek lub stronę html, która będzie nam służyła jako to programu.

Options Menu

 

 • MIDI Settings ( F10 ) - otwiera/zamyka okno ustawień MIDI.
 • General Settings - otwiera/zamyka okno playlisty ustawień ogólnych.
 • Audio Settings - otwiera/zamyka okno ustawień audio.
 • File Settings - otwiera/zamyka okno ustawień "File Settings".
 • Project Info ( F11 ) - otwiera/zamyka okno informacji o projekcie.
 • Project Settings - otwiera/zamyka okno ustawień projektu.
 • Enable MIDI Remote Control - kiedy odznaczone, nie mamy możliwości korzystania ze sterwonika MIDI, ale w innych muzycznych uruchomionych równorzędnie aplikacjach nia ma z tym problemu.
 • Enable MIDI Output - kiedy odznaczone, nie mamy możliwości korzystania z wyjść MIDI we fruity loops jednak sterownik, który wykorzystywane jest jako wyjście będzie dostępny dla innych aplikacji równocześnie uruchomionych obok Fl.
 • Enable MIDI Master Sync - pozwala na synchronizację pracy programu Fl Studio ze sterownikiem zewnętrznym.
 • Typing Keyboard to Piano ( Ctrl+T ) - kiedy włączone, pozwala na używanie klawiatury "qwerty" jak zwykłej klawiatury MIDI.
 • Metronome ( Ctrl+M ) - kiedy włączony, podczas odtwarzania czy nagrywania słychać dzwięk metronomu wybijającego rytm. Szczególnie użyteczny podczas nagrywania. Klikając prawym przyciskiem myszy na kontrolkę metronomu możemy wybrać dzwięk, jaki będzie odtwarzany podczas jego pracy.
 • Recording Precount ( Ctrl+P ) - bardzo użyteczna opcja odliczająca czas (domyślnie ustawiony na 4 takty) po którym rozpocznie się proces właściwego nagrywania. Aby zmienić liczbe tyknięć kliknij kontekstowym na ikonę diody i dokonaj odpowiednich ustawień.
 • Start on Input ( Ctrl+I ) - kiedy włączony, po wciśnięciu przycisku play na pasku transportu program Fl studio przejdzie w stan oczekiwania, a nagrywanie rozpocznie się w momencie, kiedy na wyjściu pojawią się jakieś dane (np. wciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze sterującej).
 • Blend Recorded Notes ( Ctrl+B ) - kiedy włączone, nowo nagrane nuty zostaną dodane do tych, które już istnieją, w przeciwnym wypadku nowe nuty zastąpią stare (te nagrane wcześniej).
 • Step Recording ( Ctrl+E ) - włącza/wyłącza opcję nagrywania krokowego.

Dokładny opis okna ustawień znajdziesz w artykule w całości poświęconemu ustawieniom .

Tools Menu

 

 • Switch Smart Disable for all Effects - włącza opcję "smart disable" dla wszystkich efektów.
 • Color Selected Channels - nadaje kolory wszystkim kanałom w step sequencerze. Należy określić dwa skrajne kolory.
 • Select All Unused Channels - zaznacza wszystkie nieużywane kanały w step sequencerze.
 • Jump To Next Empty Pattern ( F4 ) - pozwala na natychmiastowe przejście do pierwszego, wolnego patternu, który nie zawiera żadnych zdarzeń, nut w step seguencerze czy też piano roll na danym kanale.
 • Purge unused audio clips - usuwa z projektu wszystkie nieużywane klipy audio.
 • Purge unused channels - usuwa niewykorzystane w projekcie kanały.
 • External Tools - otwiera okno dialogowe "external tools ", za pomocą którego możemy podczepić pod Fruity loops'a zawnętrzne aplikacje np. samplery, edytory audio, które będziemy mogli uruchamiać z poziomu paska głównego po rozwinięciu menu Tools.Help Menu

 

 • Help ( F1 )- otwiera okno pomocy (helpa) - anglojęzyczny.
 • Download In-depth Manual - link do strony, z której możemy pobrać szczegółowego manuala do Fruity loops (dokument napisana w języku angielskim).
 • About - wyświetla inforamcje o posiadanej przez siebie wersji Fl Studio.
 • Register - opcja pozwalająca na zarejestrowanie wersji demo Fl Studio. Jeśli Fl Studio jest już zarejestronwy ta opcja jest nieaktywna.
 • Other Products From Image-Line - link do strony z innymi aplikacjami stworzonymi przez firmę Image-Line.
 • About FL Studio Plugins - otwiera okno pomocy odnoszące się do pluginów w Fl Studio.
 • Find Plugins Online - link do strony, na której znajdują się informacje o innych wtyczkach kompatybilnych z Fl Studio.

Online Community:
The online community services to system wysyłania i ściągania projektów Fl Studio jednym kliknięciem. Jest to sposób na wspólną produkcję. Ściągasz utwór, dokonujesz w nim zmian Twoim zdaniem odpowiednich i wysyłasz go dalej.

 • Download Live Loop- zaznacz w celu ściągnięcia "żywych pętli".
 • Upload Live Loop - zaznacz w celu odostępnienia pętli.
 • Upload Project - zaznacz w celu wysłania swojego projectu (tylko nie wiem gdzie).
 • BeatSlicer & Zero-X BeatCreator Homepage - link strony domowej BeatSlicera.
 • TS404 Homepage - link strony domowej TS404.
 • SimSynth Homepage - link strony domowej SimSynth.
 • DrumSynth Homepage - link strony domowej DrumSynth.
 • LAME MP3 Encoder - link strony domowej LAME MP3 Encoder - kodeka, który używany jest do eksportowania projektów do postaci *.mp3.
 • Stop Sound (Panic) ( Ctrl+H ) - wycisza zarówno audio jak i MIDI.
 • Cancel Current Recording - użyj w celu zatrzymania nagrywania. Nuty, które były nagrywane nie pojawią się w piano roll. Opcja ta jest aktywna tylko w trakcie operacji nagrywania. W celu usunięcia zdarzeń MIDI czy events należy po zakończonej sesji nagraniowej skorzystać z opcji undo (ctrl + z).


Autor: Pietia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody właściciela zabronione.