Step Sequencer to jeden z elementów interfejsu Fl Studio. Pozwala na tworzenie prostych melodii a najlepiej nadaje się do budowania ścieżek perkusyjnych.Ulokowany centralnie zawiera przyciski (11), które traktowane są jako kanały. Każdy przycisk ma swoją nazwę, którą możemy zmienić klikając kontekstowym na tymże przycisku i wybierając opcję rename. Obok przycisku (11) znajduje się siatka patternowa (13), która pozwala nam na budowanie prostych melodii czy też beatu.

 1. Pattern Length (Number of Beats) - pozwala określić długość określonego patternu. Jeżeli nie będziemy zmieniać tej wartości : "--", wtedy pattern przyjmie długość zdefiniowaną w oknie Project General Settings.
 2. Repeat Step Sequencer - jeśli zaznaczone, sekwencja ułożona w step sequencerze będzie powtarzana w momencie, gdy np. automatyzacja na tym patternie jest dłuższa niż sama sakwencja.
 3. Swing - przesuwając suwak w prawo dodajemy polotu naszemu utworowi (najczęściej perkucji).
 4. Graph Editor Button - otwiera/zamyka Graph Editor (graficzny edytor).
 5. Keyboard Editor - otwiera/zamyka Keyboard Editor.
 6. Channels Area - obszar sequencera otoczony ramką numer (6).
 7. Channel Display filter - tutaj możemy wybierać kanały, które wcześniej pogrupowaliśmy (zobacz - grupowanie kanałów) - dzięki czemu łatwiej jest później nam się odnaleźć wśród wielu kanałów projektu.
 8. Playing Step Leds - dioda pokazująca, które kanały grają w danym momencie (te migają zgodnie z beatem).
 9. Channel Panning Wheel - gałka pozwalająca ustawić położenie instrumentu w panoramie dla danego kanału.
 10. Channel Volume Wheel - gałka pozwalająca ustawić siłę głosu dla danego kanału.
 11. ChannNel Settings Button - przycisk wyświetlający nazwę danego kanału. Klikając lewym przyciskiem myszy nań otwiera nam się okno channel settings, w którym możemy dokonać wielu ustawień mających wpływ na brzmienie tego kanału.
 12. Channel Selector - dioda syganlizująca, na którym kanale teraz możemy wykonywać różnego rodzaju operacje (kopiuj, wklej itp.).
 13. Sequencer Steps - w każdym patternie znajduje się 16-stepów (kroków), ich liczbę możemy oczywiście zmieniać za pomocą (1 patrz rysunek) poszczególne stepy możemy włączać za pomocą lewego przycisku myszy, a wyłączać za pomocą prawego (oczywiście jeśli w opcjach programu w oknie settings > generals > miscellaneous opcja use of both mouse buttons jest odznaczona, prawy klawisz myszy staje się nieaktywny a włączanie i wyłączanie poszczególnych nut przejmie obowiązek lewy klawisz myszy).
 14. Mute switch - opcja pozwalająca na wyciszenie danego kanału. Ponowne kliknięcie przywraca poprzedni stan. Klikając natomiast prawym przyciskiem myszy na diodę mute switch i z menu kontekstowego wybierając solo powodujemy, że wszystkie kanały zostają w step sequencerze wyciszone, a słyszymy tylko ten który wcześniej wybraliśmy.
 15. Piano Roll Preview - jest to widok nut zapisanych w piano roll. Klikając na obszar (15) otwieramy okno edytora pianorolowego.

Każda linia w step sequencerze reprezentuje pojedynczy kanał. Każdy kanał posiada swoją siatkę patternową. Domyślna długość patternu wynosi 16 punktów [dotsów], ale tę możemy zmienić w oknie Project General Settings. Poza tym sami możemy indywidualnie zmieniać długość patternu za pomocą opcji (1).

Dla poszczególnych kroków (dotsów) możemy także zmieniać wartości pitch wykorzystując do tego celu Keyboard Editor (5). W Graph Editor możemy dodatkowo regulować dla poszczególnych nut - panoramę, głośność itp.

Klikając lewym przyciskiem myszy na dotsa "włączamy" a prawym przyciskiem myszy - "wyłączamy". Zauważ jednak, że jeśli opcja Use Both Mouse Keys w menu General settings jest nieaktywna, wtedy za pomocą lewego klawisza myszy aktywujemy i dezaktywujemy dotsa.


Channel Filtering

 W przypadku, kiedy pracujemy na dużej ilości kanałów, praca może stać się uciążliwa. Dobrym pomysłem jest wtedy pogrupowanie poszczególnych kanałów. Dzięki temu w danym momencie w step sequencerze będą widoczne np. tylko te (kanały), na których ułożona jest np. linia perkusyjna czy też melodyczna. Do przemieszczania się pomiędzy grupami służy okienko (7) - rozwija menu widoczne po lewej. Za jego pomocą możemy określić, które kanały mają być w danym momencie widoczne, a które nie. Klikając lewym przyciskiem myszy na (7) i wybierając z menu "All" sprawiamy, że wszystkie kanały będę widoczne, niezależnie od tego, czy wcześniej zostały one posortowane w grupy czy też nie. Wybierając "unsorted" - wyświetlimy tylko te kanały, które nie zostały przypisane do żadnej grupy. Jeśli utworzyliśmy jakieś grupy - w celu ich wyświetlenia również korzystamy z menu (7).

W celu dodania nowej pustej grupy należy;

 • kliknąć prawym przyciskiem myszy na menu (A) i wybrać "add filter group"
 • podać nazwę grupy.

Aby utworzyć grupę z poszczególnych kanałów należy:

 • zaznaczyć kanały, które mają tworzyć grupę
 • skorzystać ze skrótu Alt + G lub z menu Channels wybrać polecenie Group selected.

W momencie, kiedy dodajemy nowy kanał do step sequecnera, ten przydzielony zostanie do tej grupy, w której się aktualnie znajdujemy.


Klikając prawym przyciskiem myszy na channel button otwiera nam się dialogowe okno poleceń, które pozwala nam : send to piano roll - wysyłać zawartość step sequencera do okna Piano Roll Opcja ta aktywna jest wtedy, gdy na danym kanale są jakieś nuty.

 • rename - pozwala na zmianę nazwy danego kanału np. z kick na superkick.
 • load sample - pozwala na załadowanie jakiegoś sampla z dysku w miejsce poprzedniego.
 • cut itself - nie wiem czemu to służy.
 • edit - pozwala na edytowanie.
 • fill each 2,4,8 step - pozwala na natychmiastowe wypełnienie dotsów - co 2, 4, 8.
 • insert channel - zawiera listę generatorów dźwięku oznaczonych jako ulubione. Po wyborze dowolnego z nich ten ładuje się poniżej kanału, z którego to wybrałeś polecenie insert channel.
 • clone channel - pozwala na sklonowanie aktualnego kanału. Sklonowany kanał posiada wszystkie ustawienia co jego odpowiednik np. klonując syntezator, który miał wybraną barwę 7 i był wpięty do miksera w pozycję 2 - jego odpowiednik będzie miał po sklonowaniu ustawioną tę samą barwę i będzie również przypisany do tego samego wejścia na mikserze .
 • delete channel - pozwala na usunięcie aktualnego kanału.
Keyboard Editor
Pozwala na ustawianie wartości (pitch) dla każdej nuty w Step Sequencer.
 1. Keyboard Editor button - pokazuje/ukrywa keyboard editor
 2. Slide/Portamento Line - włącza efekt ślizgania się nut. Należy pamiętać, że niektóre generatory dźwięku nie wspierają tego efektu. Lewym przyciskiem myszy włączamy a prawym wyłączamy efekt portamento.
 3. Active Note - pomarańczowe dotsy wskazują na aktywność poszczególnych nut, pokazują również wartość pitch. Klikająć lewym przyciskiem myszy wybieramy inną wartość pitch.
 4. Inactive Note - lekko pomarańczowy kolor wskazuje na nieaktywnego dotsa - chodzi o to, że w danym miejscu nie ma nuty.

Nuty, które wprowadziliśmy do Keyboard Editor możemy natychmiast przesunąć w górę lub w dół łapiąc za dowolnego dotsa z wciśniętym klawiszem ctrl. Taki zabieg pozwala na natychmiastową zmianę parametru pitch dla wszystkich nut jednocześnie o taką samą wartość.

Graph Editor
 • panorama
 • rezonans
 • odcięcie filtra
 • przesunięcie (shifting)
 • głośność (velocity)

Shiftingu używa się raczej przy pracy ze ścieżkami perkusji. Przy pracy z pojedynczymi nutami lepiej jest wtedy używać Keyboard Editora.
 1. Graph Editor button - otwiera\ukrywa edytor graficzny
 2. Property Selector slider - pozwala na wybór parametru, który poddajemy edycji. A są to panorama, głośność, odcięcie filtra, rezonans, wysokość nuty, shifting.